Ulga na PIT w 2021 roku

By móc skorzystać z przynależnych uprawnień przewidzianych na ten rok w przepisach prawa, warto zastanowić się już teraz jakie dokumenty mogą okazać się nam przydatne na początku przyszłego roku. Tym samym dyskretnie przypominamy, że już wkrótce czeka nas roczne rozliczenie PIT

Chcąc zmniejszyć w sposób realny wysokość podatku PIT, warto mieć świadomość jakie ulgi podatkowe mogą być dla nas korzystne.

Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje odliczeń. Można skorzystać z odliczenia od dochodu, które umożliwia przejście do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Natomiast chcąc zmniejszyć wysokość kwoty samego podatku korzystamy z odliczenia od podatku.

W obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano szereg ulg, cieszących się mniejszą lub większą popularnością wśród podatników. Bez wątpienia podatnicy najczęściej korzystają z ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej i odliczeń wydatków na internet jak i przekazywania darowizn na cele charytatywne.

Tegoroczną nowością, zapowiedzianą przez Ministerstwo Finansów, będą odliczenia darowizn na cele krwiodawstwa, dotyczące ozdrowieńców COVID19, którzy honorowo oddali osocze w 2020 roku. W tym przypadku można skorzystać z tej samej ulgi, co honorowi dawcy krwi. Wartość oddanej krwi lub osocza należy udokumentować w jednostce zajmującej się pobieraniem krwi.

Innym rodzajem darowizny są darowizny na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego, przekazywane w formie rzeczowej jak i pieniężnej.

Do ulgi rehabilitacyjnej uprawnia orzeczenie dotyczące niepełnosprawności, jak również decyzja o przyznanej rencie. Udokumentowane wydatki, określone w ustawie o PIT, umożliwiają odliczenie od podatku. Do takiej ulgi uprawniają również wydatki na leki przekraczające kwotę 100 zł miesięcznie.

Kolejną możliwością zmniejszającą obciążenie podatkowe jest ulga prorodzinna. Uwarunkowana jest ona liczbą posiadanych dzieci; należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia. Od 18 do 25 roku życia dziecka jest ona możliwa, jeśli dziecko nadal się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł.

Akt urodzenia oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki są niezbędnymi dokumentami przy tego typu odliczeniach. Ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością przychodu rodzica: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56.000 zł – w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim.