Minimalna stawka na umowę zlecenie w 2021 r.

Zgodnie z wrześniowym Rozporządzeniem Rady Ministrów stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych w 2021 roku określono na 18,30 zł brutto. Netto wynosi w tym przypadku 12 zł za godzinę pracy. Jest to minimum ustawowe. W stosunku do roku 2020 stanowi to wzrost o 1,30 zł (17,00 zł w 2020 roku).

Minimalna stawka godzinowa weszła w życie w 2017 roku, wprowadzając tym samym konieczność ewidencjonowania czasu pracy – bez szczegółowych wytycznych, założono, że regulacje na ten temat powinny zawrzeć się w umowie jaką zleceniodawca przygotowuje dla zleceniobiorcy. Przepis o minimalnej stawce godzinowej odnosi się do umów zlecenie oraz do wynagrodzeń z tytułu wykonywanych usług przez osoby samozatrudnione. Zostały nią objęte osoby fizyczne zatrudnione na umowie zlecenie, nieposiadające działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w RP, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami.  Prawo do minimalnej stawki godzinowej jest niezbywalne – nie można się go zrzec lub przenieść na inną osobę. Ponadto musi ona być wypłacana w ekwiwalencie pieniężnym.

Wzrost stawki godzinowej z założenia rośnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Niestosowanie się do minimalnej stawki godzinowej jest karane grzywną w wysokości od 1000 do 30000 zł.

Co może być istotne, to fakt, że zarówno umowę jak i ewidencję czasu pracy (dokumentację potwierdzającej liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi) należy w tym przypadku przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.