Biała lista podatników VAT – Czym jest?

Od dnia 1 września 2019 roku każdy może zapoznać się z ogólnodostępnym wykazem informacji o podatnikach VAT, czyli listą podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT oraz niezarejestrowanych lub wykreślonych z listy. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci są podatnikami. Natomiast jeżeli odmówiono im rejestracji, dowiedzą się jaka byla tego przyczyna. W wykazie znajduje się również numer rachunku bankowego, na który powinna zostać wniesiona opłata. Lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępna pod adresem strony Ministerstwa Finansów.

Podane w wykazie firmowe rachunki bankowe są jedynymi właściwymi do rozliczeń z kontrahentem. Niestosowanie się do tych wymogów skutkować będzie określonymi sankcjami.

Numery rachunków zostały podane na podstawie informacji z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli numer rachunku, z którego korzysta Twoja firma zmienił się, należy zaktualizować informacje:

– Spółki zarejestrowane w KRS oraz spółki cywilne zgłaszają zmianę bezpośrednio do urzędu skarbowego (NIP-8/ NIP-2)

– Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zgłaszają zmianę do CEIDG.

W przypadku, kiedy nie znajdujesz swojej firmy na tzw. ‘białej liście’, powinieneś:

– Założyć rachunek bankowy. (W przypadku jego braku)

– Zgłosić rachunek firmowy.

– Zgłoś się do banku, by wyjaśnić, dlaczego numer rachunku nie został przekazany do STIR.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy, kto wykonuje transakcję bankową powyżej 15 000 zł

zobowiązany jest do przelania środków na rachunek podany w wykazie o podatnikach VAT.

Przekazanie środków na inny rachunek, będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskanych przychodów oraz skutkuje poniesieniem solidarnej odpowiedzialności razem z kontrahentem, jeżeli nie pokryje on należności z tytułu podatku VAT od transakcji. Podane na liście zarejestrowanych podmiotów dane, mogą będą aktualizowane codziennie, więc jeżeli chcemy wykonać przelew, przedtem powinniśmy upewnić się, czy znany nam dotychczas rachunek bankowy nie zmienił się.

Od nowego roku należy więc pamiętać o sprawdzeniu swojego kontrahenta – czy jego firma widnieje na białej liście podatników VAT. Należy pamiętać, by dokonywać płatności na numer rachunku bankowego podany w wykazie, a jeżeli stwierdzimy jego brak, należy uzupełnić dane, zgłaszając swój problem do odpowiedniego urzędu.