Split Payment – Jakie zmiany weszły w życie?

1 listopada 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o VAT, a wraz z nią obowiązkowy split payment. Jest to mechanizm podziału płatności w kwocie brutto na dwie części – kwotę netto i podatek VAT. Polscy przedsiębiorcy po raz pierwszy zetknęli się z metodą podzielonej płatności w lipcu 2018 roku. Celem wprowadzenia tego mechanizmu było zapobieganiem wyłudzeniom z podatku VAT. Nowe regulacje dotyczą transakcji B2B, czyli płatności związanych z dostawą towarów i świadczeniem określonych usług. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest konieczne, jeżeli podmiot spełnia również dodatkowe warunki:

– Wartość transakcji wyrażona w kwocie brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty

w obcej walucie.

– Obie strony transakcji są podatnikami.

– Przedmiot sprzedaży znajduje się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT.

– Obowiązek podatkowy związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług oraz

data wystawienia faktury powinna przypadać na dzień po 31 października 2019 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nowelizacji ustawy o VAT, obowiązkowy split payment stosowany jest tylko w przypadku sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy rozliczenie nastąpi w formie kompensaty.

Niezastosowanie się do powyższego przepisu wiąże się z określonymi konsekwencjami.

Mianowicie podatnik, który wystawi fakturę bez adnotacji informującej nabywcę o podzielonej metodzie płatności, podlega sankcji nałożonej przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno – skarbowego, w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Ta sama sankcja stosowana będzie wobec nabywcy, który nie dokona płatności w odpowiedni sposób.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza możliwość tzw. zbiorczej płatności, czyli dokonania przelewu zapłaty za więcej niż jedno zobowiązanie. W takim przypadku komunikat przelewu w mechanizmie podzielnej płatności obejmie wszystkie wystawione przez jednego dostawcę faktury, w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż miesiąc. Istnieje również możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków na rzecz pokrycia zobowiązań z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS.

Należy dodać, iż w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy podano, iż przy wyborze metody zbiorczej płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, nabywca ma obowiązek zapłaty wszystkich faktur wystawionych przez jednego dostawcę w danym okresie.