ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej: „RODO”) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „CENSOR” Elżbieta Grzyb z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Centralna 49.

2. Z Administratorem można kontaktować się:

a)      listownie: Biuro Rachunkowe „CENSOR” Elżbieta Grzyb, ul. Centralna 49, 07-200 Wyszków;

b)      pod adresem e-mail: biuro@censor.com.pl;

c)      telefonicznie: 666 841 285, tel./fax 29 742 63 03

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowią:

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CeiDG).

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu:

a)      Podjęcia niezbędnych działań przed realizacją zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)      Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

c)      Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 2 lata,

d)     Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

e)      Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

f)       Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

g)      Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.

h)      Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.

 

4. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

a)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b)   podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c)    bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d)   organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e)    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność,

f)    administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla biura'

g)   upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a)    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

b)   prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

c)    prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),

d)   prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

f)    prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

6. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Biurem umowy lub zlecenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z  Biurem przedmiotowej umowy lub zlecenia.