ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl
Wróć do listy

Projekt ustawy budżetowej na 2016 rok

Od 2016 r. korekta deklaracji nie będzie wymagała uzasadnienia. Korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Nie trzeba będzie sporządzać uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Nowe zasady składania korekt wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Podatnik ma prawo poprawić błędnie wypełnioną deklarację podatkową (o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej). Korekty - przekazywanej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
Uzasadnienie sporządza się po to, aby wyjaśnić organowi podatkowemu, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Konsekwencje złożenia korekty deklaracji bez takiego pisma nie zostały jednak prawnie uregulowane. Przyjmuje się, że jest ona wiążąca, ale urzędnicy mogą wezwać do dostarczenia uzasadnienia (por. wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 973/12).

Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia jest postrzegany jako zbędna formalność. Jego zniesienie z początkiem przyszłego roku wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). Korekty będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej, czyli poprawionej wersji rozliczenia.
Nowością będzie informowanie podatników o bezskuteczności korekty. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli zostanie złożona w czasie kontroli lub postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym. To się nie zmieni. Nadal nie będzie można w trakcie wspomnianych procedur poprawiać weryfikowanych rozliczeń. Jeżeli jednak korekta zostanie dokonana wbrew temu zakazowi, organ podatkowy będzie miał od przyszłego roku obowiązek na piśmie poinformować składającego korektę o jej bezskuteczności. Zawiadomienie to będzie miało walor wyłącznie informacyjny. Nie można go w żaden sposób zaskarżyć.

Przyjęto jednocześnie, że skutków prawnych nie wywołuje korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli wniosek zostanie wycofany lub organ podatkowy odmówi stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części. Decyzja wydana w tych przypadkach będzie musiała zawierać informację o bezskuteczności korekty.

Uzasadnienie sporządza się po to, aby wyjaśnić organowi podatkowemu, które elementy rozliczenia zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Konsekwencje złożenia korekty deklaracji bez takiego pisma nie zostały jednak prawnie uregulowane. Przyjmuje się, że jest ona wiążąca, ale urzędnicy mogą wezwać do dostarczenia uzasadnienia (por. wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 973/12).

Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia jest postrzegany jako zbędna formalność. Jego zniesienie z początkiem przyszłego roku wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). Korekty będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej, czyli poprawionej wersji rozliczenia.

Nowością będzie informowanie podatników o bezskuteczności korekty. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli zostanie złożona w czasie kontroli lub postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym. To się nie zmieni. Nadal nie będzie można w trakcie wspomnianych procedur poprawiać weryfikowanych rozliczeń. Jeżeli jednak korekta zostanie dokonana wbrew temu zakazowi, organ podatkowy będzie miał od przyszłego roku obowiązek na piśmie poinformować składającego korektę o jej bezskuteczności. Zawiadomienie to będzie miało walor wyłącznie informacyjny. Nie można go w żaden sposób zaskarżyć.

Przyjęto jednocześnie, że skutków prawnych nie wywołuje korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli wniosek zostanie wycofany lub organ podatkowy odmówi stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części. Decyzja wydana w tych przypadkach będzie musiała zawierać informację o bezskuteczności korekty.